آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

نصب تیر برق
اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۷
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده
بهمن ۱۵, ۱۳۹۷

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

 

                            « نوبت اول »

   

 موسسه مجتمع مسکوني دهکده ساحلي ثبت شده به شماره ۱۲۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۲۵۵۲۱۹


بدینوسیله از کلیه مالکان ویلایی موسسه مجتمع مسکونی دهکده ساحلی دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

که در ساعت ۱۰ صبح روز جمعه مورخ  ۲۴ اسفند ماه ۱۳۹۷ در نشانی : بندرانزلی . غازیان . مجتمع مسکونی دهکده ساحلی 

سالن همایش مجتمع فرهنگيان تشکيل ميگردد ٬ حضور بهمرسانند .

دستور جلسه :

۱ –  انتخاب اعضای هیات رئیسه مجمع عمومی .

۲ – انتخاب اعضای هیات نظارت بر انتخابات .

۳ – انتخاب اعضای هیات مدیره .

۴ –  امور جاری شهرک .

 

 

رئيس مجمع عمومی                                                    رئيس هيئت مديره
  حميدرضا صفاريان                                                          پرويز گلريز

 

دیدگاه ها بسته شده است