آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

نصب تیر برق
اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۷
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده
بهمن ۱۵, ۱۳۹۷

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

                            « نوبت آخر »

   

 موسسه مجتمع مسکوني دهکده ساحلي ثبت شده به شماره ۱۲۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۲۵۵۲۱۹


بدینوسیله از کلیه مالکان ویلایی موسسه مجتمع مسکونی دهکده ساحلی دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

که در ساعت ۱۰ صبح روز جمعه مورخ  ۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۸ در نشانی : بندرانزلی . غازیان . مجتمع مسکونی دهکده ساحلی 

سالن همایش مجتمع فرهنگيان تشکيل ميگردد ٬ حضور بهمرسانند .

دستور جلسه :

۱ –  انتخاب اعضای هیات رئیسه مجمع عمومی .

۲ – انتخاب اعضای هیات نظارت بر انتخابات .

۳ – انتخاب اعضای هیات مدیره .

قابل ذکر است  :

طبق ماده ۱۰ اساسنامه ، اين جلسه که نوبت دوّم ( آخرين ) دعوت مجمع عمومی فوق العاده است با هر تعدادي از شرکت کنندگان ،

جلسه رسمي و مصوبات آن براي همه شهروندان محترم لازم الاجرا ميباشد .

لذا شرکت هرچه بيشتر شهروندان جهت بررسي و اتخاذ تصميم در مورد دستور جلسه حائز اهميت است .

 

رئيس مجمع عمومی                                                    رئيس هيئت مديره
  حميدرضا صفاريان                                                          پرويز گلريز

 

دیدگاه ها بسته شده است